Välkomna till Hjorted socken och dess vackra hembygdspark


Hjorted - de stora skogarnas och många sjöarnas socken ... Tjusts utpost i söder har en yta av 282 kvkm, varav nästan tre fjärdedelar är skog. Förutom Östersjön gränsar socknen till sju andra socknar, varav fyra i Tjust och två i Tunalän.

Befolkningen är idag cirka 1600, jämfört med den högsta noteringen, 4250 år 1880. Förutom de tre tätorterna Hjorted, Blankaholm och Totebo finns ett tiotal byar samt en stor spridd bebyggelse.

Det äldsta skriftliga belägget för Hjorted är från ett avlatsbrev från år 1400. Namnet skrevs då Hiortedhe. Efterleden "ed" syftar på landtungan eller näset mellan sjöarna Hjorten och Långsjön. De första beläggen för namngivna personer i Hjorteds socken är från år 1381.

Om ni vill besöka Hembygdsparken svänger ni av precis efter Sundsgården, skylt finns uppsatt.

Vi vill även rekommendera, när ni besöker Hjorted, det eminenta mopedmuseet .

Getterums by har även den en hemsida med relevant information om byn och dess aktiviteter med marknad och bygdegård


Hembygdsparken


Parken är naturskönt belägen strax söder om Hjorteds samhälle med utsikt över sjön Hjorten och kyrkan. Området upplåts till Hjorteds hembygdsförening av pastoratet. Efter hembygdsföreningens bildande i maj 1960 flyttades och uppfördes på 60-talet flera äldre byggnader.

    Harladsbostugan            

 

Här ser vi Haraldsbostugan på dessa nuvarande plats i hembygdsparken. På foto bredvid har vi samma stuga på dessa ursprungliga plats.

 Stugan är inköpt från pastoratet. Rivning och uppsättning pågick åren 1966-67. De blyinfattade glasen insattes 1970 på önskemål av Norra Kalmar läns kulturnämnd, som även beviljade anslag för kostnaden. Murstocken är ursprunglig och så gott som helt uppförd av natursten, se på skorstenen ! Stugan är troligen uppförd omkring år 1700. Melgäng var då prästgård och Haraldsbo var klockareboställe. År 1712 gjorde socknen ett markbyte med Bonn-Jeppe i Yxered, som då ägde den nuvarande prästgården i närheten av kyrkan. Möjligen uppfördes stugan av Harald Klockare några år före detta markbyte

BjörkhultsstuganStugan skänktes av konsul Liss Lundin och uppsattes i parken åren 1965-66. Vid nertagningen inför flyttningen påträffades tre taklager, varav det understa var täckt med näver och torv. Nävern som kan ses vid takfoten härstammar från tiden för stugans nybyggnad omkring år 1700. Bakugnarna är rekonstruerade efter vissa spår som fanns på väggarna samt efter tillgängligt bildmaterial. En del brandskador som framkom vid rivningen har även givit ledning.


Loftboden

Boden, som kommer från Herrefällan, köptes av Domänverket för 25 kronor och uppfördes i parken 1964. Golvet består av kluvna aspstockar, genomdränkta med sill- och fläsklake för att förhindra röta under överskådlig tid.

 

Ladugården

Byggnaden kommer från Urtorpet och är skänkt av firman Metall och Plast i Vetlanda. Den är troligen uppförd i slutet av 1700-talet och flyttades omkring 1970 till parken. Delen till vänster om porten var bostadsdel med ladugårdsdelen till höger.

Magasinet

Byggnaden är skänkt av Elna och Eskil Fridell samt Margareta och Rune Hjalmarsson och kommer från Storängen. Den här- stammar troligen från 1800-talets slut och har tjänstgjort som fähus, sädesmagasin och vagnbod. Rivning och flyttning skedde år 1980 genom frivilligt arbete av föreningsmedlemmar under ledning av Åke Karlsson, Strömsnäs. Klockstapeln vid norra gaveln uppfördes 1986 och välling-klockan skänktes 1994 av systrarna Lindström från Mjöshult.


Bastu

Byggnaden kommer från Haraldsbo och flyttades till parken år 1981 och uppfördes med frivilligt arbete under ledning av Axel Karlsson, Totebo. Smedjan Byggnaden flyttades från Sofieholm och uppfördes i parken år 1983 under ledning av Axel Karlsson, Totebo. Bälgen till smedjan är skänkt av Valborg Fritz, Totebo och smedstädet är skänkt av Birger Molin, Blankaholm.


Scenbyggnad

Uppfördes omkring 1985 och är den enda "nybygget" i parken.

Välkommen till våra arrangemang !

Styrelsen i Hjorteds hembygdsförening